Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Myszkowie


Tytuł przetargu:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i strażyCPV:
66110000-4

Tryb zamówienia:
Negocjacje z ogłoszeniem

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy
i ust.5 pkt1), pkt 3) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art.24 ust.7-10 i 12 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp-
w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.1876 z późn. zm.), tj. dysponuje dokumentami uprawniającymi do prowadzenia tej działalności:
- aktualnym zezwoleniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku,
albo
- statutem z którego wynika upoważnienie (uprawnienie) do wykonywania czynności bankowych w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe,
albo
- rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego,
albo
- statutem banku w przypadku banków spółdzielczych.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt. 3 ustawy, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną placówkę (filię, oddział) na terenie miasta Myszkowa zobowiąże się do otwarcia w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy co najmniej jednej placówki (oddziału lub filii) na terenie miasta Myszkowa. Najwyżej oceniony Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o posiadaniu bądź gotowości utworzenia oddziału lub filii (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, że posiada lub że otworzy placówkę.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 5

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1) i pkt 3) ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust.1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
e) - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

7.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę
1. Zawartość oferty stanowić będą wypełnione i podpisane niżej wymienione dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik Nr 1 do SIWZ.
b) Oświadczenia (oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) - załącznik Nr 2 do SIWZ.
c) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost
z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeżeli dotyczy).
d) Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
e) Kserokopię polecenia przelewu lub kserokopię dokumentu wadialnego wnoszonego w formie niepieniężnej, którego oryginał jest składany przed upływem terminu składania ofert w KASIE Starostwa Powiatowego w Myszkowie na Sali Obsługi Interesantów, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42 - 300 Myszków,
ul. Pułaskiego 6.
f) Zobowiązanie - zasoby (w zakresie zdolności technicznej, zdolności zawodowej) - załącznik Nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).


2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1) i pkt 3) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art.25 a ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniana, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 1-4, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.Procedura sanacyjna - samooczyszczenie
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1) i pkt 3) ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.1. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego w pkt 7.1.1lit. b niniejszego Rozdziału.7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy, każdy z Wykonawców jest zobowiązany zgodnie z art.24 ust.11 ustawy do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ - składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/ informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, tj.:


7.3.1 Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia prze Wykonawcę następujących dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.

UWAGA (dotyczy dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt7.3.1. ppkt 1) powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: dokumenty wymienione w ust.7.3.1 pkt 1) niniejszego Rozdziału SIWZ.

7.3.2 Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1) - zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku,
albo
- statut potwierdzający upoważnienie (uprawnienie) do wykonywania czynności bankowych w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy prawo bankowe,
albo
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego,
albo
- statutu banku w przypadku banków spółdzielczych.

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt7.3.2. ppkt 1) powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

7.3.3 Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (dot. spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego):

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) SIWZ - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.


UWAGA:
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ - składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3 SIWZ 3. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UWAGA (dotycząca wszystkich dokumentów i oświadczeń):
4.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.352),


4.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w §2, §5 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

4.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

4.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Dostępność ww. dokumentów (jeżeli dotyczy) - Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym.


7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3.1 ppkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej w pkt 2.1)zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie pkt 2.1).
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7.5. Forma dokumentów i oświadczeń
1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 - tekst jednolity) muszą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Termin realizacji:
od dnia zawarcia umowy do 06 lipca 2023 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Sędzielewska, mariola Majchrzak

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe
w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, Sala Obsługi Interesantów (parter)stanowisko nr 10


Oferty można składać do:
2018-05-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwio Powiatowe w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310 ( III piętro).

Kryteria wyboru:
15.1 Kryteria oceny ofert

1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zamawiający przewiduje, ze najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (procedura odwrócona).
3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 SIWZ, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Opis kryteriów oceny, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena ( w tym oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym) - 60%
2. oprocentowanie środków pieniężnych PLN ( w tym lokat weekendowych) - 40%
Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty.
I. Punkty za kryterium - cena, wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1, 0 - 60 pkt
elementy kalkulacji ceny

1 2 3 4 5 6 7
Wyszczególnienie czynności
i operacji Wykonawcy Jednostki miary
Przewidywana Ilość czynności Wartość jednostkowa oferty -netto/brutto Ilość okresów rozliczeniowych Cena netto/brutto
(kolumna 3x4x5) Uwagi
Wartość dokonania opłat od jednorazowego przelewu w formie elektronicznej do innego banku (x) ilość / miesięcznie
za 1 szt. 2.200 szt 60 miesięcy

--------

Wartość odbioru gotówki z Punktu Kasowego Starostwa Powiatowego ilość/ miesięcznie
za 1 dzień średnio 21 dni
w miesiącu kalendarzowym 60 miesięcy Dotyczy Urzędu Starostwa Powiato-wego
w Myszkowie


Koszt uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym Roczne szacunkowe wykorzystanie kredytu
2.000.000 zł x) WIBOR 1M 1,64% + marża Banku % = 5 lat Dotyczy Powiatu Myszkow-skiego
RAZEM X X X X X
x) - szacunkowe wykorzystanie kredytu 60 dni w roku. Rok liczony 365 dni.

Cena obejmuje łączne wydatki za czynności obsługowe opłacane z budżetu, w tym koszty odbioru i ochrony wartości pieniężnych oraz obsługi kredytu w rachunku bieżącym.
Wartość ceny oferty obliczona będzie poprzez porównanie ceny oferty zawierającej cenę najniższą z ceną oferty badanej wg. wzoru,

Wc=( Cmin +1 / Cb + 1 )x 100 x Wwc , gdzie:
Wc - oznacza wartość punktową oferty badanej (kryterium cena)
Cmin - oznacza ofertę o najniższej cenie
Cb - oznacza cenę oferty badanej
1 - liczba stała, niezbędna do wyliczenia punktów w przypadku otrzymania od banku oferty z ceną
równą 0 zł.
100 - oznacza jednolitą skalę punktową
Wwc - oznacza wagę kryterium ceny

II. Punkty za kryterium - oprocentowanie środków pieniężnych PLN , wyliczone zgodnie z załącznikiem nr 1, 0-40 pkt

Elementy kalkulacji oprocentowania środków pieniężnych PLN

1. Oprocentowanie środków pieniężnych - obejmuje stopy procentowe środków pieniężnych przysparzające dochody budżetowe.

2. Wartość omawianego kryterium dla każdej oferty będzie sumą punktów podkryteriów ustalonych dla środków finansowych na rachunkach bieżących i pomocniczych oraz lokat weekendowych wg. wzoru:

Po = P1+P2 , gdzie:
Po - oznacza wartość punktową oferty ( kryterium oprocentowania środków pieniężnych PLN )
P1 - oznacza wartość punktową podkryterium stopy oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych
P2 - oznacza wartość punktową podkryterium stopy oprocentowania środków pieniężnych Powiatu Myszkowskiego (jst) na lokatach weekendowych .

3. Wartości punktowe podkryterium P1, P2 określone będą poprzez porównanie wartości stóp procentowych oferty badanej z ofertą zawierającą maksymalną (najwyższą) stopę procentową wg. wzoru, np:

P1= (S1 bad/S1 max) x 100 x Wp1, gdzie
S1 bad - oznacza wartość w % stopy procentowej oferty badanej w podkryterium P1
S1 max - oznacza wartość w % stopy procentowej oferty zawierającej maksymalną stopę procentową w pdkryterium P1
100 - oznacza jednolitą skalę punktową
Wp1 - oznacza wagę podkryterium P1

4. Zamawiający ustala wagi procentowe podkryteriów.
P1 - 30%
P2 - 10%

5. Ostateczna wartość punktowa każdej oferty w kryterium oprocentowania środków pieniężnych PLN ustalona będzie poprzez porównanie wartości punktowej oferty badanej z ofertą zawierającą najwyższą sumę punktów w poszczególnych podkategoriach wg. wzoru, np:

Wol = (Po bad / Po max) x 100 x Wwol gdzie
Wol - oznacza ostateczna wartość punktową oferty badanej w kryterium
Po bad - oznacza sumę punktów podkryterium oferty badanej
Po max - oznacza ofertę z największą sumą punktów podkryteriów
100 - oznacza jednolitą skalę punktową
Wwol - oznacza wagę kryterium oprocentowania środków pieniężnych PLN


6. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów wg. wzoru:
Ob = Wc + Wol gdzie
Ob - oznacza nazwę (numer) oferty
Wc - oznacza wartość punktową oferty za kryterium "cena"
Wol - oznacza wartość punktową oferty za kryterium " oprocentowanie środków pieniężnych PLN "

7. Przyjęte powyżej ilości i wartości czynności bankowych służą tylko i wyłącznie do obliczenia kosztów niezbędnych do ustalenia ceny oferty i nie mogą stanowić zamkniętego katalogu usług wymaganych w przyszłości, do wykonywania przez wykonawcę.
8. Przy wyliczaniu ilości punktów przy ocenie ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku - według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.Wadium:
3.000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (447.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (586.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (228.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (o spełnianiu warunków,, o niepodleganiu wykluczeniu) (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3- Oświadczenie (112.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Istotne postanowienia umowy (236.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik Nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (222.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2018-05-15 16:05:16
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2018-05-15 16:18:04
Ostatnia zmiana:2018-06-14 11:16:23
Ilość wyświetleń:1019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij