Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Wykonanie prac geodezyjnych - 6 części

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

Tytuł przetargu:
Wykonanie prac geodezyjnych - 6 częściCPV:
71300000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy
i ust.5 pkt 1) i 8) ustawy, z zachowaniem przepisów art.24 ust.7-10 i 12 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) Doświadczenie zawodowe - dotyczy części od Nr 1- do Nr 6
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwie usługi w zakresie :
1 - wykonania pomiaru geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości drogowych (prace zakończone)
- dla części Nr 1 o wartości co najmniej 22.000,00 zł brutto każda z usług
- dla części Nr 2 o wartości co najmniej 7.500,00 zł brutto każda z usług
- dla części Nr 3 o wartości co najmniej 1.500,00 zł brutto każda z usług
- dla części Nr 4 o wartości co najmniej 16.000,00 zł brutto każda z usług
- dla części Nr 5 o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda z usług
- dla części Nr 6 o wartości co najmniej 1.200,00 zł brutto każda z usług

Uwagi:
-Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.
c.2) Kadra techniczna dotyczy części od Nr 1- do Nr 6

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą sprawującą bezpośredni nadzór (kierownik prac geodezyjnych lub kartograficznych) nad realizacją zamówienia z uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezji i kartografii (zakres uprawnień 2), o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) -poprzez podanie imion i nazwisk osób, kwalifikacji zawodowych (uprawnienia zawodowe), zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Uwagi:
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r (Dz. U. z 2016 poz. 65 ) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.


2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy także Wykonawcę następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiajacego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615)lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.Zamawiajacy może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
Część Nr 1: maksymalny termin realizacji zamówienia - 150 dni od dnia zawarcia umowy.
Część Nr 2: maksymalny termin realizacji zamówienia - 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Część Nr 3: maksymalny termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część Nr 4: maksymalny termin realizacji zamówienia - 100 dni od dnia zawarcia umowy.
Część Nr 5: maksymalny termin realizacji zamówienia - 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Część Nr 6: maksymalny termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy.


Wykonawca w formie pisemnej jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego
o wykonaniu przedmiotu zamówienia, którego odbiór nastąpi na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.
Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert (pkt 15 SIWZ).


Osoba odpowiedzialna:
) W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. Części Nr 1 i Nr 2 i Nr 3 - Krzysztof Świeboda, Części Nr 4 i Nr 5- Ireneusz Rakowski, Części Nr 6 - Marzena Trepka, Części Nr 4 i Nr 5 i Nr 6 - Monika Galas

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, Sala Obsługi Interesantów (parter)stanowisko nr 10


Oferty można składać do:
2018-06-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-06-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, pokój nr 310 (III piętro)


Kryteria wyboru:
14.1 Kryteria oceny ofert

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny tych ofert - dotyczy Części: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

L.p.
Kryterium Znaczenie kryterium
(w %) Liczba możliwych
do uzyskania punktów
1. Cena brutto 60 60
2. Termin realizacji zamówienia 40 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

14.1.1 Cena brutto - 60% (C).

Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=C
gdzie:
S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktów
C - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów


Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.
Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

(Cn/Cb) x 60 = Wc
gdzie
WC - ilość punktów dla kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej


Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


14.1.2 Termin realizacji zamówienia - 40 % (T).

Punkty za kryterium "Termin realizacji zamówienia" zostaną przyznane na podstawie okresu wskazanego przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Termin realizacji zamówienia: dla części Nr 1 nie może być dłuższy niż 150 dni od dnia zawarcia umowy, dla części Nr 2 nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia zawarcia umowy, dla części Nr 3 nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, dla części Nr 4 nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia zawarcia umowy, dla części Nr 5 nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia zawarcia umowy, dla części Nr 6 nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy,
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje w ogóle terminu lub zaoferuje w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) termin realizacji zamówienia dla części Nr 1 dłuższy niż 150 dni, dla części Nr 2 dłuższy niż 90 dni, dla części Nr 3 dłuższy niż 60 dni, dla części Nr 4 dłuższy niż 100 dni, dla części Nr 5 dłuższy niż 90 dni, dla części Nr 6 dłuższy niż 60 dni - Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Sposób obliczenia punktacji:

Termin realizacji zamówienia* - 40 %
Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=T
gdzie:
S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 40 punktów
T - ilość punktów za termin realizacji zamówienia - max. 40 punktów

Oferentom przyznana zostanie ilość punktów wg wzoru:

gdzie:
Wg - maksymalna ilość punktów dla kryterium termin realizacji zamówienia
Tnb - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród badanych ofert
Tn - termin realizacji zamówienia w ofercie badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
w oparciu o następujący wzór:
P= C + T

UWAGA:
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zaznaczyć właściwą opcję w załączniku Nr 1- Formularzu ofertowym)


Wadium:
Wymagane zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieni

Uwagi:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
1.1. dla Części Nr 1 w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
1.2 dla Części Nr 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 złotych)
1.3 dla Części Nr 3 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100 złotych)
1.4 dla Części Nr 4 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych)
1.5 dla Części Nr 5 w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 złotych)
1.6 dla Części Nr 6 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100 złotych)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
4) pieniądzu,
5) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
6) gwarancjach bankowych,
7) gwarancjach ubezpieczeniowych,
8) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art.45 ust.6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać:
1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi, pn. "Wykonanie prac geodezyjnych - część nr…" - nr referencyjny postępowania : OR-I.272.4.2018;
2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej);
3) oznaczenie zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej;
4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej;
5) nazwa postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) suma gwarancyjna;
7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej;
8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla zamawiającego;
10) zapisy dotyczące gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia.
4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w KASIE Starostwa Powiatowego w Myszkowie na Sali Obsługi Interesantów, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 35 8279 0000 0100 2293 2001 0163
podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy:
"Wykonanie prac geodezyjnych część. nr…; część nr …; , część nr …; …"
Nr OR-I.272.4.2018

Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2018 r. do godz. 1000 .
8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1pkt 7b) ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
11. Zgodnie z art.46 ust.3 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (575.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (596.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (403.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenia (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 -_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzór (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 -Istotne postanowienia umowy (381.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 postępowania (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (363.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2018-06-11 16:00:52
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2018-06-11 16:12:00
Ostatnia zmiana:2018-07-19 14:21:00
Ilość wyświetleń:618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij