Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

Tytuł przetargu:
Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

CPV:
39100000-3, 339121100-7, 39113100-7,39113100-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy dotyczące:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane
w art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy:
4.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
4.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust.7.
Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
2.1. dla Części I : Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
2.2. dla Części II: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata,Budek, Michał Małysz, Marta Bednarska-Gil, Mariola Majchrzak

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10

Oferty można składać do:
2019-03-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310 ( III piętro).

Kryteria wyboru:
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I i Części II przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:
3.1. cena brutto (C) - waga 60%
3.2. gwarancja (G) - waga 40%
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.
5. Kryteria oceny ofert przy wyborze oferty najkorzystniejszej (osobno liczonej dla poszczególnych części)
6. Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie Części I i Części II przedmiotu zamówienia
zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów określonych kryteriach.
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:
Lp. Kryterium Waga Liczba punktów
a) Cena brutto (C) 60 % 60
b) Gwarancja (G) 40 % 40

7.1. Zasady przyznawania punktów w kryterium "cena brutto" (C):
Cena brutto- oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
C = (Cmin/Cbad) x 60% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
C - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów - 60 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie - odpowiednio w zakresie Części I, Części II przedmiotu zamówienia.
7.2. Zasady przyznawania punktów w kryterium "gwarancja" (G):
Okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, wartość należy podać liczbowo i słownie.
W przypadku rozbieżności w zakresie okresu gwarancji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres gwarancji podany słownie.

Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 24 miesięczny okres.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
- 48 miesięcy i więcej otrzyma 40 punktów,
- od 36 do 47 miesięcy otrzyma 20 punktów
- od 24 do 35 miesiący otrzyma 0 punktów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące - oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca określi okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy to Zamawiający przyzna Wykonawcy 40 punktów. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.

7.3. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:
P = C+G
C - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny brutto;
G- ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium gwarancji
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za:
- cenę brutto,
- okres gwarancji,
w oparciu o następujący wzór:
P= C + G

UWAGA:
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zaznaczyć właściwą opcję odpowiednio w Załączniku Nr 1a i/lub Załączniku Nr 1b- Formularzu ofertowym)

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Przy wyliczaniu ilości punktów przy ocenie ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku - według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w danej części w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy).

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. (art. 91 ust. 6 ustawy).


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (431.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (444.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a do SIWZ - Formularz ofertowy w zakresie Części I (412.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy w zakresie Części II (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (272.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (248kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a do SIWZ - Formularz ofertowy w zakresie Części I (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy w zakresie Części II (157.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (139.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (227.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II postępowania (253.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I postępowania (258.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części I postępowania (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
II Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II postępowania (257.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Części II postępowania (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-03-05 16:55:01
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2019-03-05 17:02:00
Ostatnia zmiana:2019-05-29 15:27:04
Ilość wyświetleń:1265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij