Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Wykonanie prac geodezyjnych

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

Tytuł przetargu:
Wykonanie prac geodezyjnych

CPV:
71300000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy
i ust.5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art.24 ust.7-10 i 12 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) Doświadczenie zawodowe -Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwie usługi dotyczące:
1 - wykonania pomiaru geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości drogowych (prace zakończone) o wartości co najmniej 3.000,00 zł brutto każda z usług.

Uwagi:
-Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

c.2) Kadra techniczna
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia z uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezji i kartografii (zakres 2),
o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) -poprzez podanie imion i nazwisk osób, kwalifikacji zawodowych (uprawnienia zawodowe), zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.Uwagi:
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r (Dz. U. z 2016 poz. 65 ) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane
w art. 24 ust.5 pkt 1) i pkt 8) ustawy.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.Zamawiajacy może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.Termin realizacji:
Maksymalny termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca w formie pisemnej jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego
o wykonaniu przedmiotu zamówienia, którego odbiór nastąpi na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.
Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert (pkt 14 SIWZ).


Osoba odpowiedzialna:
AnnaKaczmarczyk, Mariola Majchrzak

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, Sala Obsługi Interesantów (parter)stanowisko nr 10,


Oferty można składać do:
2019-08-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-08-21 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, pokój 310 (III piętro)


Kryteria wyboru:
Cena brutto - 60%
Termin realizacji zamówienia - 40%


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (431.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (521.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (328.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 2 - Oświadczenia (251.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (155.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6- Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzór (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wzór umowy (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia danych osobowych (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (160.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (295kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-08-12 14:50:33
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2019-08-12 15:00:17
Ostatnia zmiana:2019-09-30 15:33:03
Ilość wyświetleń:288

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij