Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Wydział Gospodarki Mieniem

Naczelnik:

 • Alicja Radosz pok. 116 tel. 34 3159109
  gm@powiatmyszkowski.pl

Pracownicy:

 • Paulina Durek – stanowisko ds. zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
  pok. 104 tel. 34 3159138
  • przygotowywanie dokumentacji w celu przejmowania i nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
  • ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ,
  • inwentaryzacja i aktualizacja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ,
  • przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych dot.: udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu w szczególności: odnośnie dzierżawy, najmu, użyczania oraz związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu
  • prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji na rzecz gmin,
  • Anna Kaczmarczyk – stanowisko ds. powiatowego zasobu nieruchomości i wykazu ( IPE )
   pok.102 tel. 34 3159176
   • przygotowywanie dokumentacji w celu przejmowania i nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu,
   • ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
   • inwentaryzacja i aktualizacja powiatowego zasobu nieruchomości,
   • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
   • przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych dot.: udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu w szczególności: odnośnie dzierżawy, najmu, użyczania oraz związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
   • aktualizacja wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego w systemie IPE,
   • przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków do Wojewody odnośnie nabycia z mocy prawa przez Powiat własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe .
   • Ewa Klimek – stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Powiatu
    pok. 102 tel. 34 3159176
    • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem Powiatu,
    • opracowywanie projektu planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
    • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu i jego bieżąca aktualizacja,
    • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży i oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
    • przygotowywanie dokumentów w celu przekazywania nieruchomości w trwały zarząd oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
    • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości powiatu,
    • prowadzenie spraw dot. wycinki drzew z terenu nieruchomości powiatu ,
    • Magdalena Kos – stanowisko ds. wywłaszczeń, zwrotów i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
     pok. 103 tel. 34 3159137
     • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych ,
     • prowadzenie postępowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
     • prowadzenie postępowań dot. udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ,
     • udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
     • ustalanie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za powstałe szkody zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,
     • orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
     • przeniesienie własności działki dożywotniego użytkowania, działek pod budynkami oraz zabudowanych działek
     • Anna Kurzak – stanowisko ds. nieruchomości leśnych
      pok. 105 tel. 34 3159139
      • ewidencjonowanie nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa nie przekazanych w zarząd Lasom Państwowym .
      • dokonanie badania dokumentacji dotyczącej nabycia na własność Skarbu Państwa nieruchomości leśnych oraz występowanie do urzędów i sądu o wydanie odpisów decyzji, aktów i postanowień,
      • przygotowanie wniosków do Wojewody o zmianę władania i przekazanie w zarząd Lasom Państwowym – lasów z terenu powiatu.
      • dokonanie analizy planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości leśnych i przeznaczonych do zalesienia,
      • przekazywanie informacji o nieruchomościach przeznaczonych w p. z .p do zalesienia w celu wydania decyzji o przekazaniu Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu,
      • przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków do Wojewody odnośnie nabycia z mocy prawa przez Powiat własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe .
      • Ireneusz Rakowski – stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
       pok. 101 tel. 34 3159187.
       • regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod kolej oraz drogi,
       • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych na nieruchomości oraz spadków,
       • prowadzenie postępowań w sprawach dot. zasiedzeń oraz uwłaszczeń,
       • regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa,
       • składanie wniosków o wpis w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa dla nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
       • regulacja stanu prawnego nieruchomości rolnych nie przejętych przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
       • prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji nieruchomości drogowych na rzecz województwa.
       • Jolanta Rudnicka – stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
        pok. 104 tel. 34 3159138
        • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
        • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży i oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
        • przygotowywanie dokumentów w celu przekazywania nieruchomości w trwały zarząd oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
        • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
        • prowadzenie spraw dot. wycinki drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa,
        • przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego,
        • Krzysztof Świeboda – stanowisko ds. dróg powiatowych, wspólnot i mienia gminnego
         pok. 105 tel. 34 3159139
         • przygotowywanie dokumentacji w celu przejmowania i nabywania nieruchomości na rzecz powiatu odnośnie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oraz pod poszerzenia istniejących dróg lub budowy nowych,
         • regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
         • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
         • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gminne,
         • ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
         • Mariola Węgrzyn – stanowisko ds. odszkodowań za nieruchomości
          pok. 103 tel. 34 3159138
          • wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
          • ustalanie odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych,
          • ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz linie kolejowe,
          • ustalanie odszkodowań za pozbawienie nieruchomości z innych tytułów,
          • realizacja innych zadań z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ,
          • Monika Galas – pomoc administracyjna
           pok. 104 tel. 34 3159138.
           • dokonanie badania dokumentacji dotyczącej nabycia na własność Powiatu nieruchomości drogowych oraz występowanie do urzędów i sądu o wydanie odpisów decyzji, aktów i postanowień,
           • przygotowywanie dokumentacji odnośnie nabywania nieruchomości na rzecz powiatu odnośnie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ,
           • badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, repertoriów hipotecznych oraz innych aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw,
           • przygotowywanie wniosków do Wojewody o nabycie z mocy prawa przez Powiat, własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oraz o dokonanie wpisów w księgach wieczystych prawa własności Powiatu,
           • przekazywanie poczty pracownikom Wydziału i do innych Wydziałów.
           • przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

           Metadane

           Źródło informacji:Marcin Gębka
           Data utworzenia:(brak danych)
           Wprowadził do systemu:Marcin Gębka
           Data wprowadzenia:2015-01-21 11:04:10
           Opublikował:Marcin Gębka
           Data publikacji:2015-01-21 11:33:39
           Ostatnia zmiana:2018-05-16 14:26:19
           Ilość wyświetleń:5128

           W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

           Zamknij