Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego - ETAP II

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Myszkowie


Tytuł przetargu:
Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego - ETAP IICPV:
71355000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy
i ust.5 pkt1 ustawy, z zachowaniem przepisów art.24 ust.7-10 i 12 ustawy .

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp -
w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) Doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie w zakresie usługi związanej z realizacją prac związanych z założeniem lub modernizacją geodezyjnej szczegółowej osnowy 3 klasy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

Uwagi:
-Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.

c.2) Kadra techniczna
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art.43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne o kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Uwagi:
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r (Dz. U. z 2016 poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.


Termin realizacji:
07.12.2017

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Kowalski, Rafał Ślęzak,

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10

Oferty można składać do:
2017-08-16 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2017-08-16 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2017r. o godz. 13 30 w siedzibie Zamawiającego - w Starostwie Powiatowym w Myszkowie , 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310 ( III piętro).

Kryteria wyboru:
1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 60
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 40
Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60%
Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40%


Wadium:
4500,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (564kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WARUNKI_TECHNICZNE Modernizacja osnowy 3 klasy - Załącznik Nr 1 do SIWZ (633.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korekty-analizy Załącznik Nr 1a do SIWZ (397.6kB) Zapisz dokument  
zestawienie - Załącznik Nr 1b do SIWZ (368.1kB) Zapisz dokument  
Zestawienie punktów do wykonania (wstępna koncepcja) - Załącznik Nr 1c do SIWZ (43.2kB) Zapisz dokument  
Wstępna koncepcja modernizacji osnowy - Załącznik Nr 1d do SIWZ (10.8MB) Zapisz dokument  
Załacznik Nr 2 - Wzór umowy (355.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 3 - Formularz ofertowy (556kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenia (oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (538.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz uslug (składane przez najwyżej ocenionego Wykonawcę na wezwanie Zamawiajacego) (286.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7- wykaz osób (składane przez najwyżej ocenionego Wykonawcę na wezwanie Zamawiajacego) (520.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 8 do SIWZ - Zasoby - Zobowiązanie - wzór (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2017-08-07 15:23:45
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2017-08-07 15:39:30
Ostatnia zmiana:2017-08-18 13:49:30
Ilość wyświetleń:437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij