Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego - ETAP II

Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Myszkowie


Tytuł przetargu:
Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego - ETAP II

CPV:
71355000-1 Usługi pomiarowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

Warunki:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy
i ust.5 pkt1 ustawy, z zachowaniem przepisów art.24 ust.7-10 i 12 ustawy .

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy-
w zakresie:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) Doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie w zakresie usługi związanej z realizacją prac związanych z założeniem lub modernizacją geodezyjnej szczegółowej osnowy 3 klasy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

Uwagi:
-Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.c.2) Kadra techniczna
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art.43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne o kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

Uwagi:
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r (Dz. U. z 2016 poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy
w terminie do 15.11.2018 r., przy czym w terminie do 20.12.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania założeń projektu technicznego oraz wykonania pomiaru części punktów osnowy geodezyjnej zaproponowanych do włączenia przez zamawiającego we wstępnej koncepcji modernizacji osnowy i włączonych przez wykonawcę do założeń projektu technicznego. Pomiarowi podlegają tylko istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej III klasy zweryfikowane w zrealizowanym etapie I postępowania pod względem poprawności stabilizacji - opisane w Dziale 5 Warunków technicznych w ilości 454 szt. jako punkty adoptowane z stabilizacją dobrą. Wyniki pomiarów zostaną poparte przedstawionymi do częściowego odbioru dziennikami pomiaru GNSS lub metodą klasyczną.


Osoba odpowiedzialna:
Jacek Kowalski,, Rafał Ślęzak, Mariola Majchrzak

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10

Oferty można składać do:
2017-10-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-10-23 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2017r. o godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego - w Starostwie Powiatowym w Myszkowie , 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310 ( III piętro).

Kryteria wyboru:
15.1 Kryteria oceny ofert

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny tych ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:
L.p.
Kryterium Znaczenie kryterium
(w %) Liczba możliwych
do uzyskania punktów
1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 60
2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
15.1.1 Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C).


Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=C
gdzie:
S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktów
C - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktówOferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.

Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

(Cn/Cb) x 60 = Wc
gdzie
WC - ilość punktów jakie otrzyma oferta "x" za kryterium cena
Cn - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert
Cb -cena brutto oferty badanej


Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


15.1.2 Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - 40 % (G).

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, wpisanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ). Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.
Punktacja będzie obliczana według wzoru:

Wartość punktowa = ((Gb-Gmin)/(Gmax-Gmin)) x 40
gdzie:
Gb - okres gwarancji jakości zadeklarowany w badanej ofercie.
Gmin - minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia- 36 miesięcy
Gmax - maksymalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia- 60 miesięcy
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ) okresu gwarancji jakości na krótszego niż 36 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punkty za gwarancję jakości przyznawane będą do maksymalnego okresu 60 miesięcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy, punkty będą liczone jak dla okresu 60 miesięcy.


Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane wg wzoru:
C + G
a suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
gdzie:
C - punkty przyznane w kryterium "Cena brutto realizacji zamówienia",
G - punkty przyznane w kryterium ,,Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia"

Oferta musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
7.000,00 PLN

Uwagi:
Sposób obliczenia ceny jednostkowej punktu osnowy geodezyjnej 3 klasy do częściowego fakturowania i odbioru prac.
Z uwagi na rozległość i nakład prac, Zleceniodawca podzielił prace II etapu na dwie części:
I Część - Zleceniobiorca do dnia 20.12.2017 r., wykona założenia projektu technicznego osnowy geodezyjnej 3 klasy, których wartość Zleceniodawca oszacował do 30 % wartości całości prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru części punktów osnowy geodezyjnej wyszczególnionej na założeniach projektu technicznego (punktów istniejących osnowy geodezyjnej III klasy zweryfikowanych w etapie I pod względem poprawności stabilizacji) co poprze przedstawionymi do częściowego odbioru dziennikami pomiaru GNSS lub metodą klasyczną. Wykonawca wystawi fakturę częściową na podstawie protokołu częściowego stwierdzającego poprawne wykonanie założeń projektu technicznego oraz pomierzonej części punktów, których procentowy udział w całości prac zostanie obliczony na podstawie całościowej ilości punktów projektowanej osnowy zamieszczonej
w założeniach projektu technicznego.
Sposób obliczenia ceny jednostkowej projektowanego punktu osnowy geodezyjnej 3 klasy do częściowego odbioru prac:

W = (Z-P) / I
Gdzie:
W - wartość jednostkowa punktu projektowanej osnowy 3 klasy (brutto)
Z - wartość brutto całości prac - zaoferowanej jako cena ofertowa brutto w punkcie 3 Formularza ofertowego (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
P - wartość brutto wykonanych założeń projektu technicznego (oszacowano, że Wykonawca winien wskazać w fakturze (rozliczeniu prac) do 30 % wartości brutto całości prac) - zaoferowanej jako cena ofertowa brutto w punkcie 3 Formularza ofertowego (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
I - sumaryczna ilość projektowanych punktów osnowy 3 klasy zawartych w wykonanych i zatwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej założeniach projektu technicznego osnowy 3 klasy.

II Część Zleceniobiorca wykona pozostałą część prac związanych z modernizacją osnowy geodezyjnej 3 klasy w terminie do 15.11.2018 r.

Wykonawca wystawi fakturę na podstawie końcowego protokołu odbioru, stwierdzającego poprawne wykonanie całości prac. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna określać wartość stanowiąca różnicę pomiędzy wartością (ceną) zaoferowaną w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) a wartością zafakturowaną za część I zrealizowanej usługi.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (683.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1023.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WARUNKI_TECHNICZNE Modernizacja osnowy 3 klasy - Załącznik Nr 1 do SIWZ (641kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korekty-analizy Załącznik Nr 1a do SIWZ (397.6kB) Zapisz dokument  
zestawienie - Załącznik Nr 1b do SIWZ (368.1kB) Zapisz dokument  
Zestawienie punktów do wykonania (wstępna koncepcja) - Załącznik Nr 1c do SIWZ (43.2kB) Zapisz dokument  
Wstępna koncepcja modernizacji osnowy - Załącznik Nr 1d do SIWZ (10.8MB) Zapisz dokument  
Załacznik Nr 2 - Wzór umowy (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 3 - Formularz ofertowy (556.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenia (oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału) (539.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Wykaz uslug (składane przez najwyżej ocenionego Wykonawcę na wezwanie Zamawiajacego) (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7- wykaz osób (składane przez najwyżej ocenionego Wykonawcę na wezwanie Zamawiajacego) (520.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 8 do SIWZ - Zasoby - Zobowiązanie - wzór (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (285.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (420kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (266kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Majchrzak
Data wprowadzenia:2017-10-12 16:44:02
Opublikował:Mariola Majchrzak
Data publikacji:2017-10-12 16:57:16
Ostatnia zmiana:2017-11-08 15:27:08
Ilość wyświetleń:1003

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij