Zamawiający:
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

Tytuł przetargu:
"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego:
Część I Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6

Część II Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - oświetlenie ul. Inwestycyjnej w Myszkowie na terenie zrewitalizowanym stanowiącym własność Powiatu Myszkowskiego"

Nr postępowania IR.272.16.2019CPV:
09300000-2; 65310000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o którym mowa w art. 22 ust.2 ustawy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy dotyczące:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają:
3.1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
3.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji.

3.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucji, Zamawiający wymaga posiadania aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ramach której to umowy przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy), do wskazanych przez Zamawiającego miejsc dostarczania energii (tj. do obiektów Zamawiającego).
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z przepisami ustawy nie jest możliwe poleganie na kompetencji lub uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności zawodowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z Wykonawcą stosunków prawnych.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art.24 ust.5 pkt 1) ustawy:
7.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust.9.Termin realizacji:
Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia z tym zastrzeżeniem, że jeśli zostanie zawarta
w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. Termin zakończenia umowy: 30.06.2022 r.


Osoba odpowiedzialna:
Część I Marta Bednarska-Gil, Część II - Ewa Klimek, procedura Mariola Majchrzak

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,
w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10Oferty można składać do:
2019-12-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42 - 300 Myszków, ul. Pułaskiego 6 pokój nr 310 (III piętro).

Kryteria wyboru:
2.1. Kryterium: "Cena" - waga 100 %
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w par.38-43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.)
Punkty za kryterium "Cena" zostaną przyznane na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej kryterium.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, wynosi 100,00 pkt.
Waga - 100%
Najniższa cena pośród ofert nie odrzuconych ( brutto)
Wartość punktowaP1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - zaznaczyć właściwą opcję w załączniku Nr 1 - Formularzu ofertowym.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące