Naczelnik:

Pracownicy:

 • Anna Szczygieł - Inspektor ds. gospodarki wodnej pok. 503 tel. 34 3159136
  • Wydawanie zezwoleń na wyłączenie z produkcji rolnej.
  • Wydawanie kart wędkarskich.
  • Rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb oraz inne sprawy prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
 • Bogusław Solski - Inspektor ds. gospodarki odpadami pok. 505 tel. 34 3159169
  • Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.
  • Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
  • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz załatwianie innych spraw wynikających z ustawy o odpadach.
  • Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew na działkach będących własnością gmin.
 • Łukasz Torbus - Inspektor ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody, łowiectwa pok. 505 tel. 34 3159135
  • Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza.
  • Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych.
  • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt egzotycznych.
  • Wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów.
  • Nadzór nad gospodarką łowiecką.
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskanie pozwoleń.
  • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz inne sprawy wynikające z ustaw: Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa Prawo ochrony środowiska.
  • Nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa oraz Inne sprawy prowadzone w oparciu o Ustawę o lasach, Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
  • Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz że w odniesieniu do działki nie była wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach.
 • Roman Lech - Geolog Powiatowy pok. Nr 503 tel. 34 3159136
  Godziny pracy:
  wtorek 13:30-17:00
  piątek 7:30-14:00
  • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
   • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
   • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
   • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
  • Zatwierdzanie w drodze decyzji projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji - w zakresie właściwości GP
  • Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi.
  • Zatwierdzanie w drodze decyzji następujących rodzajów dokumentacji geologicznej - w zakresie właściwości GP*):
   • dokumentacja geologiczna złoża kopaliny,
   • dokumentacja hydrogeologiczna,
   • dokumentacja geologiczno-inżynierska;
  • Przyjmowanie dokumentacji geologicznej tzw. innej, tj. sporządzanej się w przypadku:
   • wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
   • wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny,
   • wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
   • likwidacji otworu wiertniczego.
  • Ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych - w zakresie właściwości GP*);
  • Ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych - w zakresie właściwości GP*).
  • Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne, dotyczące:
   • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
   • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
   • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
   • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
   • robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi,
   • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

*) Zakres właściwości geologa powiatowego (GP)