Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Powiat Myszkowski  z siedzibą  w Starostwie  Powiatowym  w Myszkowie 42-300, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808, w  jego imieniu Starosta Myszkowski, tel.34/315 91 00.

  • Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  • Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie  30 dni.
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  • Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
  • Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Magdaleny Ciuk-Kuziemskiej tel.34/3159106,
    e-mail: iod@powiatmyszkowski.pl