Informujemy, iż obrady Rady Powiatu W Myszkowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu, co wynika z zapisów art. 15 ust.1a ustawy dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe uczestników obrad są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów władzy publicznej, a podstawą ich przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).