Raport o Stanie Powiatu

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Myszkowskiego za rok 2019. Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) poprzedni termin na złożenie raportu tj. do 31 maja został przedłużony o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,  a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o Stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o Stanie Powiatu stanowi załącznik nr 1.

 

Debata na Raportem o Stanie Powiatu Myszkowskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 

W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy powiatu. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o Stanie Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Myszkowskiego stanowi załącznik nr 2.