Raport o Stanie Powiatu

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Myszkowskiego za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,  a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o Stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o Stanie Powiatu stanowi załącznik nr 1.

 

Debata na Raportem o Stanie Powiatu Myszkowskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 

W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy powiatu. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o Stanie Powiatu. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: biurorady@powiatmyszkowski.pl lub na adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

ul. Pułaskiego 6

42-300 Myszków

 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Sesja w miesiącu czerwcu odbędzie się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Dla osób, które zgłoszą chęć udziału w debacie zostanie przygotowane stanowisko komputerowe, umożliwiające udział w debacie w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

 

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Myszkowskiego stanowi załącznik nr 2.