Czas realizacji:
do 7 dni

Wymagane dokumenty:
Wniosek musi być złożony na formularzu okreslonym w n/w rozporządzeniu

Miejsce składania pism:
Biuro obsługi klienta (stanowisko nr 8) Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub za posrednictwem poczty.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej parter, pok. 13 tel. fax (034) 3159162, tel. (034) 3159128

Opłaty:
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynnosci, o których mowa w art. 40b ust. 1.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.2052 t.j.); Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322) ; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 2019 r. poz. 1781 t.j.)

Inne informacje:
Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r, poz. 1546 t.j.)